+32 56 66 65 05 info@casteleyn.be

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden strijdig zijn met de eerste.

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant

5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen zeven dagen na levering.

6. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting, ten laatste 30 dagen na factuurdatum.

7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

8. Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

9. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling.

10. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 15%, met een minimum van € 125 en een maximum van € 1859.20, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

11. Alle inning- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

12. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het gemeen recht.

13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.

Conditions generales de vente

1. Toutes nos ventes, travaux, livraisons et services se font aux conditions ci-dessous; les présentes conditions font partie intégrante de l’accord. Toute dérogation doit être faite par écrit. Nos conditions sont applicables à l’exclusion de toutes conditions générales figurant sur les documents émanant du client pour autant que celles-ci soient contraires aux nôtres.

2. Nos offres s’entendent sans engagement.

3. La livraisons s’effectue auprès du vendeur, sauf convention contraire écrite.

4. Les marchandises sont transportées aux frais et aux risques et périls du client.

5. Les réclamations concernant les marchandises livrées ne pourront être acceptées qu’après nous avoir été signifiées dans les sept jours de la livraisons.

6. Nos factures sont toujours payables à notre domicile, net et sans escompte, à 30 jours de la date de la facture au plus tard.

7. Nous nous réservons la propriété de la marchandise livrée jusqu’à son paiement intégral.

8. En cas de non-paiement de la facture 15 jours après l’expédition recommandée d’une mise en demeure nous nous réservons le droit de résilier le contrat, de droit et en envoyant une simple déclaration écrite par lettre recommandée, sans préjudice du paiement de dommages et intérêts dus par le client resté en demeure.

9. Le montant dû de toute facture non payée à l’échéance fixée, sera majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d’un intérêt de 12% l’an jusqu’au paiement intégral.

10. En cas de non-paiement en tout ou en partie de la somme due de toute facture, même partielle, à l’échéance, sans motifs sérieux, le redû, après une mise en demeure restée infructueuse, sera majoré de 15%, à titre de dommages et intérêts forfaitaires, avec un minimum de €125 et un maximum de € 1859,20 même si des termes et délais ont été accordés.

11. Tous frais de recouvrement et de protêt de traites acceptées ou non-acceptées seront à charge du client. La présentation d’une traite ne modifie pas le lieu de paiement, en outre, en tirant des traites, nous ne nenonçons à aucun des droits susmentionnés et le fait de tirer une traite ne constitue jamais une novation.

12. Si le vendeur ne respecte pas sens engagements, le consommateur, qu’il soit une personne naturelle ou morale, qui acquiert ou utilise les produits ou les services à des fins purement non professionnelles, a le droit de réclamer une indemnité devant le tribunal, conformément au droit commun.

13. Tous nos contrats seront régis par le droit Belge. Si le client est une personne naturelle ou morale qui acquiert les produits ou les services à des fins purement non professionnelles, tous litiges découlant du présent contrat, seront de la compétence du tribunal du domicile du consommateur. Dans tous les autres cas, ils seront de la compétence exclusive du tribunal de l’arrondissement judiciaire du vendeur. Le fait de tirer des traites sur nos client n’opère aucunement dérogation à cette clause.